Hoe gaat Kopenenklussen.nl om met je persoonsgegevens?

We hechten veel waarde aan je vertrouwen. Op deze pagina informeren wij je over de wijze waarop Kopenenklussen.nl omgaat met persoonlijke gegevens, cookies en copyright.

Informatievoorziening

Kopenenklussen.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de juistheid van haar informatie. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie 100% correct is. Kopenenklussen.nl is alleen aansprakelijk voor zover dat voortvloeit uit de wet of uit de Algemene voorwaarden.

De foto’s en beschrijvingen in uitingen zoals kopenenklussen.nl, magazine, advertenties, brochures, nieuwsbrieven en andere media zijn voorbeelden en geven een impressie van het product of dienst. Verwijzingen naar andere media die geen eigendom zijn van Kopenenklussen.nl zijn slechts opgenomen ter informatie voor de bezoeker van de website. Kopenenklussen.nl is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de beschikbaarheid of juistheid van deze bronnen.

De gegevens op onze website(s) en in onze media kunnen zonder aankondiging en opgaaf van reden door Kopenenklussen.nl worden gewijzigd. Kopenenklussen.nl kan geen garantie bieden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Kopenenklussen.nl website(s).

Websitebezoek en klikgedrag

Voor het surfen op de website(s) van Kopenenklussen.nl vragen wij geen persoonlijke gegevens. Kopenenklussen.nl verzamelt wel algemene bezoekersgegevens door uw klikgedrag te registreren. De informatie gaat bijvoorbeeld over bestemmingen die bezoekers bekijken of over de tijd die bezoekers doorbrengen op een pagina. Deze informatie wordt door Kopenenklussen.nl gebruikt om ons aanbod beter af te kunnen stemmen en bezoekers gerichter van informatie te kunnen voorzien.

Gebruik van cookies

Kopenenklussen.nl maakt voor het verzamelen van klikgedrag gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestand die op de harde schijf van uw computer kan worden opgeslagen. Een cookie bevat geen persoonsgegevens. Cookies van Kopenenklussen.nl bevatten alleen informatie over het klikgedrag en dienen ter herkenning en om het gebruik van websites gemakkelijker te maken.

Kopenenklussen.nl maakt gebruik van de nieuwste technieken om haar aanbod nog beter aan te laten sluiten. Wanneer via een cookie herkend wordt dat u in iets geïnteresseerd bent, maakt Kopenenklussen.nl van de mogelijkheid gebruik om u een passende aanbieding te doen. Bij het uitlezen van het klikgedrag, geregistreerd in het cookie, wordt in sommige gevallen gebruik gemaakt van externe partij(en).

Uitzetten van cookies

Als u geen cookies wilt ontvangen kunt u het gebruik van cookies in uw browser uitzetten. U kunt op dat moment nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Kopen & Klussen en partners

Op de website(s) van Kopenenklussen.nl treft u ook links aan naar andere websites of bronnen van partners. Kopenenklussen.nl is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop partners omgaan met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring of het privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt of de informatie die u raadpleegt.

Nieuwsbrief

Bij Kopenenklussen.nl bent u alleen aangemeld voor nieuwsbrieven nadat u via de controlemail op de bevestigingslink heeft geklikt. Deze zogenoemde “double opt-in” garandeert dat u eigenaar bent van het e-mailadres.

Na uw inschrijving kunt u uw nieuwsbriefprofiel aanpassen, waardoor de nieuwsbrief beter aansluit op uw voorkeuren. Wenst u geen nieuwsbrief meer van ons te ontvangen? Dan kunt u uzelf eenvoudig via een afmeldlink (onderaan elke nieuwsbrief) uitschrijven.

Kopenenklussen.nl gebruikt uw e-mailadres uitsluitend voor het doel waarvoor u het verstrekt heeft. Uw e-mailadres wordt nooit voor commercieel gebruik verstrekt aan derden.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over dit document, dan kunt u deze richten aan:
Kopenenklussen.nl, ter attentie van de afdeling customer care, onder vermelding van Disclaimer, info@werkmanmedia.nl

Copyright

Alle rechten berusten bij Kopenenklussen.nl, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden is gebruikt ter promotie van de rechthebbenden. Mocht u ondanks alle door ons in acht genomen zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan op de website(s) van Kopenenklussen.nl gebruikt materiaal, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Niets uit de Kopen & Klussen gids en Kopenenklussen.nl uitgaven mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kopenenklussen.nl openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zodanig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.